Zielone dachy jako magazyn wody

Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące retencjonowania wód opadowych na przykładzie zielonych dachów. Przedstawiono charakterystykę w. w. dachów oraz systemu gromadzenia wody deszczowej.

Słowa kluczowe: retencja, zielone dachy, woda


Zielone dachy stanowią pokrycie dachowe, na którym możliwa jest uprawa roślin. Bazują głównie na roślinach o niskich wymaganiach wegetacyjnych, dobrze znoszących nasłonecznienie, połączonych w ekosystem. Zastosowanie takiego rozwiązania przyczynia się do wielu korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

Do głównych zalet zielonych dachów zaliczane są:

 • produkcja tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń i dwutlenku węgla
 • naturalna izolacja
 • retencjonowanie wód opadowych
 • przestrzeń wypoczynkowa
 • zwiększenie bioróżnorodności
 • właściwości dźwiękoizolacyjne

Zielone dachy gromadzą wodę deszczową. Dzięki temu następuje zwiększenie retencji w miejscu wystąpienia opadu i opóźnienie spływu wody deszczowej z dachu. Średnia retencja wynosi ok. 50-60%, uzależnione jest to od pory roku, rodzaju i spadku dachu, intensywności opadu, rodzaju zastosowanych roślin oraz podłoża. Opad dostający się na dach pokryty roślinnością, częściowo zostaje zatrzymany w warstwie substratowej i drenażowej. Część wody wykorzystywana jest przez rośliny, a część odparowuje do atmosfery. Taki system wspomaga również miejskie systemy kanalizacyjne, poprzez ich odciążanie. Dachy zielone dzielimy na intensywne, ekstensywne i multifunkcjonalne – bagienne.

Dachy bagienne tworzą rośliny o dużej zdolności transpiracji i wysokiej efektywności oczyszczania wód. Mogą być stosowane do oczyszczania zbiorników wodnych lub ścieków szarych przed ich ponownym wykorzystaniem. Wszystkie elementy dachu bagiennego muszą zostać wykonane zgodnie z technologią wykonywania dachów zielonych. Takie dachy muszą być szczelne i odporne na warunki atmosferyczne. Stosowane materiały izolacyjne nie mogą wpływać na pogorszenie jakości i składu wody. Konieczne jest również zastosowanie systemu napowietrzającego wody stojące, w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości. W celu wykonania dachu retencyjnego należy przeprowadzić bilans wodny, uwzględniający: wielkość opadu, parowanie, współczynnik spływu, zużycie wody i bilans powierzchni. Dachy bagienne dzielą się na:

 • bezsubstratowe (najłatwiejsze w wykonaniu): maty wegetacyjne, złożone z roślin błotnych rozłożone na hydroizolacji
 • substratowe: na powierzchni dachu rozłożona warstwa substratowa (np. torf), przyczyniająca się do usuwania zanieczyszczeń organicznych
 • z matami pływającymi: 1. na powierzchni wody (bez substratu), 2. przymocowane na stałe (retencja wody nad powierzchnią roślin)

  Rys. 1 Dach bagienny [Dachy zielone bagienne i retencyjne jako magazyn wody opadowej – Inżynier Budownictwa (inzynierbudownictwa.pl)]

gromadzoną wodę deszczową można wykorzystać do nawadniania roślin lub spłukiwania toalet. Instalacja do wykorzystania deszczówki składa się z:

 • przewodów zewnętrznych doprowadzających wody opadowe do zbiornika
 • filtrów
 • zbiorników gromadzących wodę (nadziemnych lub podziemnych)
 • pompy / hydroforu
 • przewodów wewnętrznych doprowadzających wodę do ustępu, pralki itp.
 • systemu odprowadzania nadmiaru wód ze zbiornika

Odpływ wody do zbiornika z dachów zielonych odbywa się, jeżeli wyczerpie się możliwość jej przyjęcia przez warstwy konstrukcyjne. Dobór wielkości zbiornika zależny jest od zapotrzebowania budynku w zakresie np. spłukiwania toalet. Najczęściej wykorzystuje się zbiorniki z tworzyw sztucznych, umieszczane wewnątrz (piwnica, strych) lub na zewnątrz (podziemny lub nadziemny) budynku. Należy również uwzględnić zasilanie zapasowe wody pitnej, w przypadku niedoboru wody deszczowej. Gwarancją jakości wody jest także odpowiedni dobór filtrów, w zależności od wielkości i rodzaju dachu. Jest to szczególnie ważne przy dachach zielonych, gdyż wody z nich spływające mogą zwierać większe zanieczyszczenia mechaniczne (części roślin). Dodatkowo można zastosować dodatkowe filtry, filtry UV, koszyczki ssawne zatrzymujące zanieczyszczenia mechaniczne.

Retencjonowanie wód opadowych oraz ich ponowne zagospodarowanie generują oszczędności dla użytkowników budynku oraz znacząco wpływa na środowisko przez zmniejszenie poboru wody wodociągowej z ujęcia oraz odciążenie systemu kanalizacji.

Facebook
Facebook
Facebook