Budowa oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Polski Ład

Streszczenie

Artykuł przedstawia informacje o procesie uzdatniania wody oraz budowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Przedstawiono dane liczbowe odnośnie dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje w województwie mazowieckim dla których przyznano środki z Rządowego Programu Polski Ład.

Słowa kluczowe: stacja uzdatniania wody, SUW, dofinansowanie, Polski Ład

mgr inż. Karolina Skubis, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż. Sebastian Kawa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Proces uzdatniania wody

Uzdatnianie wody to proces polegający na dostosowaniu właściwości i składu wody do wymagań zgodnych z jej przeznaczeniem. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać wymaganiom z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakres uzdatniania zależy od stanu jakościowego ujmowanej wody. Ustala się trzy kategorie jakości wód:

 • kategoria A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, szczególnie filtracji i dezynfekcji
 • kategoria A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego tj.: utlenianie wstępne, koagulacja, flokulacja, dekantacja, filtracja, dezynfekcja przez chlorowanie końcowe
 • kategoria A3 – wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego lub metod biologicznych tj.: utlenianie, koagulacja, flokulacja, dekantacja, filtracja, adsorpcja na węglu aktywnym, dezynfekcja przez ozonowanie lub chlorowanie końcowe

Przed przystąpieniem do budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) niezbędne jest określenie:

 • Założeń:
 • zapotrzebowanie na wodę
 • źródła wody i stan wody surowej
 • lokalizacja źródeł i lokalizacja SUW
 • możliwość przesyłania i retencji wody surowej
 • Technologii:
 • ciąg technologiczny i niezbędne procesy
 • wielkość obiektów i ich wzajemne usytuowanie

Stacja Uzdatniania Wody nie może być położona na terenie zalewowym, w pobliżu obiektów uciążliwych dla otoczenia, które stanowią źródło hałasu, zadymiania itp. Przy projektowaniu SUW należy uwzględnić możliwość przyszłej rozbudowy.

Elementy każdej Stacji Uzdatniania Wody

Każda Stacja Uzdatniania Wody powinna być wyposażona w system pomp, który pobiera wodę ze studni lub cieku, przekazuje ją do kolejnych etapów uzdatniania oraz tłoczy do sieci wodociągowej. Ponadto podstawowym wyposażeniem są dmuchawy i sprężarki, które dostarczają powietrze do aeratorów oraz filtrów (odżelaziaczo-odmanganiaczy). W zależności od jakości wody w studni głębinowej oczyszczanie wody surowej zachodzić może w stopni pojedynczym lub w II fazach.

W razie dużego zapotrzebowania na wodę przy ograniczonej zdolności studni głębinowej lub innej miejsca poboru wody surowej realizowane są dodatkowe zbiorniki zewnętrzne stalowe, w których magazynowana jest woda. Woda przed jej zmagazynowaniem podlega chlorowania przez stację chlorowania. Część wody trafia bezpośrednio na układ pompowy i poprzez lampę UV jest dodatkowo oczyszczany z mikroorganizmów następnie ponownie chlorowany i przekazywany (tłoczony) do sieci wodociągowej.

Oczywiście w zależności od wielu czynnik proces ten może się różnić, jednakże każda Stacja Uzdatniania Wody jest podobna, a projektowanie Stacji Uzdatniania Wody powinno każdorazowo rozpocząć się od badania wody surowej i dokładnego przeanalizowania wyników i dostosowania technologii uzdatniania.

Dane liczbowe

Z uwagi na różnorodność zanieczyszczeń wody i dostępnych technologii przedsiębiorstwa wodociągowe stale modernizują urządzenia pracujące na Stacjach Uzdatniania Wody. Wielkość nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły w 2020 r. ok. 2,7 mld zł (3,2 mld zł w 2019 r.) Głównie nakłady przeznaczone zostały na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje te stanowiły 47,7 % wszystkich nakładów na gospodarkę wodną. Do użytku oddano urządzenia zaopatrzenia w wodę (tj. ujęcia wody i uzdatniania wody) o łącznej wydajności ok. 149 tys. m3/dobę. Wydajność SUW wyniosła ok. 95 tys. m3/dobę, a nowych ujęć wody ok. 54 tys. m3/dobę. Wybudowano dwa zbiorniki wody o łącznej pojemności ok. 186 mln m3. Wybudowano 3 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie ok. 52 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano bądź zmodernizowano ok. 69 km obwałowań przeciwpowodziowych. (Źródło danych GUS).

Wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych – Polski Ład

Na eksploatację stacji Uzdatniania Wody wpływają względy ekonomiczne. Problem pogarszającej się jakości ujmowanej wody wpływa na zwiększone koszty eksploatacji tj.: koszty ujmowania wody, przesyłu, a także modernizacji urządzeń.

W ramach Polskiego Ładu przeznaczono 4 mld zł na inwestycje wodno – kanalizacyjne w tym:

 • 1 mld zł na projekty związane z infrastrukturą wodociągową i zaopatrzeniem na wodę
 • 3 mld zł na inwestycje kanalizacyjne

Środki przeznaczone są dla gmin, których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy niż 90 %, a dostęp do sieci kanalizacyjnej ma mniej niż 60% osób. Inwestycje zostaną zrealizowane w 1714 gminach. Okres inwestycji uzyskanych środków to lata 2021 – 2024. Dofinansowanie dla budowy lub modernizacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wynosi 95% ( min. 5 % udziału własnego).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego ( gminy, powiaty, województwa), a także związki jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiono projekty dotyczące budowy lub modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla województwa mazowieckiego, na które przyznano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

Wnioskodawca Powiat Gmina Inwestycja
Gmina Bielsk płocki Bielsk Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bielsku
Gmina Bulkowo płocki Bulkowo Przebudowa i remont SUW w miejscowości Nowe Łubki
Gmina Bodzanów płocki Bodzanów Rozbudowa SUW w Stanowie
Gmina Garbatka-Letnisko kozienicki Garbatka-Letnisko Modernizacja SUW w Garbatce-Letnisku
Gmina Gołymin-Ośrodek ciechanowski Gołymin-Ośrodek Modernizacja SUW w m. Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie
Gmina Jedlnia-Letnisko radomski Jedlnia-Letnisko Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia Letnisko w miejscowości Słupica
Gmina Jednorożec przasnyski Jednorożec Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec.
Gmina Jednorożec przasnyski Jednorożec Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec
Gmina Kadzidło ostrołęcki Kadzidło Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w m. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w
części północnej gm. Kadzidło
Gmina Karniewo makowski Karniewo Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie gminy
Karniewo.
Gmina Klembów wołomiński Klembów Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów
Gmina Krasne przasnyski Krasne Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW oraz rozbudowę sieci wod. rozdzielczej na terenie Gminy Krasne
Gmina Kołbiel otwocki Kołbiel Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kołbiel Budowa zbiornika
wyrównawczego wody uzdatnionej Nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Gmina Lipowiec Kościelny mławski Lipowiec Kościelny Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rumoka w Gminie Lipowiec Kościelny
Gmina Mińsk Mazowiecki miński Mińsk Mazowiecki Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
Gmina Mochowo sierpecki Mochowo Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo
Gmina Mogielnica grójecki Mogielnica Przebudowa SUW we wsi Wodziczna
Gmina Nur ostrowski Nur Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej
Gmina Pionki radomski Pionki Przebudowa SUW w m. Mireń
Gmina Płońsk płoński Płońsk Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk
Gmina Przytyk radomski Przytyk Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budową studni głębinowej
w m. Glinice
Gmina Radziejowice żyrardowski Radziejowice Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziejowice – etap II
Gmina Rzekuń ostrołęcki Rzekuń Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Rzekuń
Gmina Skaryszew radomski Skaryszew Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Odechów oraz Skaryszew wraz z wykonaniem odcinków
sieci wodociągowej na terenie Gminy Skaryszew
Gmina Stara Błotnica białobrzeski Stara Błotnica Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce
Gmina Stromiec białobrzeski Stromiec Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości
Stromiec

W naszej ofercie znajdziesz też instalację Stacji Uzdatniania Wody. Jeśli chcesz zlecić to profesjonalistom, zapraszamy do kontaktu!

Bibliografia:

www.gov.pl

www.bgk.pl

www.teraz-srodowisko.pl

Facebook
Facebook
Facebook