Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Streszczenie

W artykule zostały zawarte informacje dotyczące procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opisano schemat postępowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Przedstawiono przypadki, kiedy uzyskanie decyzji jest wymagane w odniesieniu do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

Słowa kluczowe: decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, KIP, ROnŚ


* mgr inż. Karolina Skubis, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
* mgr inż. Sebastian Kawa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, potocznie nazywana jest „decyzją środowiskową” jest to dokument określający warunki dla realizacji planowanego przedsięwzięcia w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Wydanie decyzji środowiskowej konieczne jest w przypadku, gdy inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Lista przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ten akt prawny określa przedsięwzięcia z podziałem na:

Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, których wyłącznym celem jest: obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności. Na te przedsięwzięcia konieczność uzyskania zgody środowiskowej została zgodnie z zapisami Rozporządzenia uchylona.

Decyzja środowiskowa wymagana jest przed uzyskaniem decyzji o:

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – jest pierwszym dokumentem, kompleksowo przedstawiającym główne założenia planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko naturalne. KIP stanowi podstawę procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zawiera informacje o:

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bezwzględnie wymagane jest przygotowanie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten jest rozbudowanym opracowaniem eksperckim, który powinien zawierać elementy zdefiniowane w art. 66, ust. 1 Ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie inwestycji na wszystkich jej etapach:

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) bezwzględnie podlega pod przedsięwzięcia zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ocenie również podlegają przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w momencie, gdy zostanie nałożony obowiązek na jej przeprowadzenie ze strony Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy bądź Oddział terenowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ocena Oddziaływania na Środowisko należy wykonać każdorazowo, również, gdy zachodzi podejrzenie, że obszar przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Natura 2000, bądź zasięg oddziaływania inwestycji wkracza na obszar Natura 2000.

Opinie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie. W sytuacji, gdy organ prowadzący uzna, że opinie te są zasadne wtedy nakłada postanowieniem obowiązek przeprowadzenia takiej oceny i określa zakres raportu po uzyskaniu stosownych uzgodnień, które to już są wiążące.

W przypadku, gdy do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, to urząd określa ten zakres. Urząd po otrzymaniu opinii od Państwowego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska określa zakres raportu. O konieczności złożenia raportu wnioskodawca zostaje poinformowany odrębnym postanowieniem.

Decyzja środowiskowa, a budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (kanalizacji sanitarnej)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy spełnieniu określonych warunków może zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zastosowanie mają następujące punkty ww. Rozporządzenia:

[…]

§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

[…]

43) wiercenia wykonywane w celu:

a) składowania odpadów promieniotwórczych,

b) zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m;

[…]

68) kanalizacja wód rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych

[…]

71) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

[…]

81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przyłączy do budynków;

[…]”.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Schemat postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Facebook
Facebook
Facebook